Clinical Research Center

Director: LI Jianfeng
Tel: +86 (21) 50805901
Email: lijianfeng@simm.ac.cn